کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

 • شماره ثبت351
  طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت384
  طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است

 • شماره ثبت525
  لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (گزارش کمسیون تلفیق)
 • شماره ثبت445
  طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد